Покана за извънредно ОС на НЧ „Бъдеще сега 2006“

Покана за извънредно ОС на НЧ „Бъдеще сега 2006“

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, област Смолян свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17:00 часа на живо в голямата зала на читалището на бърчината в село Гудевица и чрез конферентен онлайн разговор в платформата ZOOM при следния дневен ред:

1. Избор на председател на събранието, протоколиращ и преброители.
2. Представяне на отчет за дейностите на НЧ „Бъдеще сега 2006“ през 2020г. План и стратегия за развитие от настоятелството.
3. Представяне на предложения за членове на настоятелство, проверителна комисия и председател на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
4. Избор и гласуване за настоятелство, проверителна комисия и председател на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
5. Изключване на неактивни членове на читалището.
6. Приемане на нови членове на читалището.
7. Представяне на дейности и календара за 2020/2021 година.
8. Други.

Поради ограничения във връзка с епидемията от COVID-19, събранието се провежда на живо и онлайн, чрез конферентен разговор. Линк за вход към онлайн разговора в ZOOM всеки член ще получи на своя имейл адрес заедно с настоящата покана.
При липса на кворум събранието се провежда един час по късно /16.00/ на същия ден при същия дневен ред и на същото място.

Читалищно настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“:

1. Теодор Василев – председател на настоятелството
2. Лора Абаджиева – член
3. Божидар Ламбов – член

21.08.2020г.
Читалищно настоятелство
с. Гудевица