Бъдеще за родопското земеделие сега

„Бъдеще за родопското земеделие сега“ –  или как ще създадем учебно-практическо биологично земеделско стопанство и ресурсен местен център за споделяне на практики за дългосрочно подобряване на почвените характеристики в Родопите.

История
Проектът отразява естествения процес на разрастване на сферата на работа на читалището. Основният приоритет в развитието на НЧ „Бъдеще сега 2006“ през следващите години е създаването на център за неформално образование и биологично земеделие в Родопите. Той е резултат от последователното изграждане на капацитет и привличане на все повече членове, занимаващи се с биологично и екологично земеделие, традиционна архитектура и устойчиво развитие. От друга страна е свързан с основната цел на органзацията за 2012 г.– реализиране на демонстрационния център в село Гудевица и учебно-опитното стопанство.
Проектът ще подпомогне сътрудничеството с местните общности и ще генерира опит и разбиране за ползите от биологичното земеделие, като практика за опазване на природните ресурси и постигане на екологична и икономическа устойчивост в района. Ще помогне и за утвърждаването на читалището не само като културен център, а и като средище на общността за обмен на идеи и развитие на района и Родопите.
С изграждане на биоградинката ни в с. Гудевица ще предложим алтернатива на масовото монокултурно отглеждане на картофи върху едни и същи площи без сеитбоборот,което е причинило влошаване на редица показатели на почвата, бедна по състав дори и без човешката намеса . Районът на с. Арда и с. Гудевица е с един от най-високите проценти заразени площи в България. В него живеят общо над 350 души. Те не са запознати с методите на биологичното земеделие. Повечето са бедни и нямат средства, за да експериментират с алтернативи, а ако все пак някой се реши да опита, няма достъп до експертно знание. Този проект е първата крачка към нов тип земеделие и позитивната промяна, към която се стремим.

Цели
Основната цел на проекта е да допринесе за дългосрочното намаляване на деградацията на почвите в Родопите, чрез въвеждане и разпространяване на биологичното земеделие и активно ангажиране на местните общности.
Специфичните цели са:
1. Намаляване на деградацията на почвите чрез демонстрационно прилагане на практиките на биологичното земеделие в района на с. Арда и с. Гудевица.
2. Постигане на дългосрочно устойчиво развитие на района чрез създаване на демонстрационен и ресурсен местен център.
3. Подобряване на общностното участие в дългосрочното управление на земеделските земи, чрез активно разпространение на устойчиви практики.

Дейности
• Изграждане и стопанисване на биологични градини, отглеждане на пчели, каракачански кончета и куче.
• Частично възстановяване на читалищната сграда.
• Дискусии с местни земеделци.
• Представяне на методите за отглеждане, готовата продукция към момента и дейностите по проекта на местния събор.
• Текущи обучения за посетителите и доброволците в центъра.
• Организиране на среща с 15 представители на читалища и организации в планински и изолирани райони.
• Представяне на проекта в МИКЦ- Смолян – за споделяне на практиките с младежи и набиране на доброволци за работа в стопанството.
• Популяризиране на целите и идеите на проекта, публикуване на материали и добри практики.

Очаквани резултати
• Изградено био-стопанство и натрупани знания, които да споделим с всеки.
• Осигуряване на вкусна, здравословна био-продукция за посетителите и доброволците в читалището.
• Обучени представители на читалища, местните хора, доброволците за развитие на биоземеделие в планинските райони, като средство за подобряване на почвените характеристики.
• Неформалните доброволчески мрежи, читалищните дейци, местните хора ще продължат да контактуват с екипа на проекта и да разширяват познанията и опита си и да посещават разрастващото се стопанство. Така резултатите ще могат да бъдат адаптирани от местни общности, НПО, земеделски производители, доброволчески лагери др. с потенциал да се превърнат в устойчив и екологичен източник на средства на общностите.
• Стопанството е модел, който може да помогне за намаляването на бедността в планинските и пограничните райони.
• Разработване на земеделски практики по-пестеливи на труд и ресурси за изграждане, които са подходящи и за по-възрастни хора.
• При работата с доброволци и младежи в бъдеще ще се разработи обогатена програма с практически модули за еко-строителство и за биологично земеделие.
• Постепенно увеличаване на обработваемата площ и разнообразието от отглеждани култури.

Проектът се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.