Покана за Общо събрание на НЧ Бъдеще сега 2006

П  О  К  А  Н  А

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, област Смолян, на основание чл. 15 /ал.1/  от Закона на Народните читалища свиква редовно Годишно общо събрание, което ще се проведе на  24.03.2022 г. от 17:00 часа в залата на Фондация „Театър Нокс“ в гр. София (ул. „Върбица“ 12)  при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на читалището за 2021 г.
  2. Обсъждане на текущия календар с дейности на читалището за 2022 г.
  3. Обсъждане на предложения за дейности от страна на членовете на читалището.
  4. Други.

При липса на кворум, събранието се провежда един час по-късно /18.00/ на същия ден при същия дневен ред и същото място.