Базова институция към Софийски университет “Св. Климент Охридски”

От месец март 2012 г. НЧ Бъдеще сега е Базова институция към Софийски университет “Св. Климент Охридски” в направление на студентски стажове и преддипломна практика на студентите.

 Обща инфромация: Преддипломната практика на студентите от специалност “Неформално образование” е последния етап от обучението им за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Участието в нея е задължително условие за допускане до писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. Практиката завършва с държавен практически изпит, оценката от който се включва като самостоятелна в дипломата за завършено висше образование със степен “бакалавър” и приложението към нея.

 Цел: Преддипломната практика има за цел да даде възможност на студентите за практическо приложени на придобитите знания, умения и компетентности в хода на целия курс на обучение в сферата на неформалното образование за деца и възрастни, тяхното обобщаване и систематизиране.

По време на държавната преддипломна практика студентите трябва да покажат знания, умения и компетентност от:

  • Базовата подготовка в областта на педагогическите, психологическите, управленските, методическите, икономическите и правни дисциплини;
  • Профилиращата подготовка по консултиране и посредничество в сферата на неформалното образование за деца, юноши и възрастни;
  • Профилиращата подготовка в областта на организацията на образователни услуги за деца, юноши и възрастни.

Те ще демонстрират знания и умения на няколко етапа:

  • Проучване на потребности от обучение;
  • Планиране и подготовка на обучение;
  • Реализация на обучение;
  • Оценяване на резултатите от проведено обучение.

От 6-ти март 2012 г. трима студенти работиха при нас за три месеца развиваха своите умения и компетенции в няколко направления от нашата работа.

Светлана Конова ще работи в рамките на Международната награда за млади хора в България и DMS даритеската кампания за центъра за неформално образование в село Гудевица в Родопите с базов специалист Юлия Денчева.

Светослав Петков ще се развива в курса “Играя и работя с деца” 2012 с базов специалист Теодор Василев.

Наталия Зафирова ще търси нови партньорства и пространство за нашата работа по Проекта “Успех” към ОП “РЧР” и “Да направим училището по привлекателно за младите хора” с базов специалист Дони Калчева.