Наръчник – Oбучение за обучители

Пълният текст на наръчника можете да изтеглите от тук

Използване на неформалното учене и интерактивните методи в младежката работа и при обучението на обучители ни провокираха да създадем този прекрасен наръчник в следствие от работата ни по проекта “Неформално учене за заетост” подкрепен от програма Еразъм + и Център за развитие на човешките ресурси през 2015-2016г. Огромни благодарности на Огнян Гъдуларов за експертната му работа, за всеотдайността и професионализма, с който беше създаден целият този материал и прекрасен инструмент. Благодарности на партньорите ни от Dreams for Life и специално на Богдан Романика, който добави експертизата си при създаването на наръчника. Благодарим на Теодор Василев, Донка Калчева, Михаела Иванова, Александра Мирчева и Десислава Банева за работата им и подкрепата при създаването на този материал.

Наръчникът съдържа голямо количество авторска информация, базирана на дългогодишния опит на създателите в сферата на неформалното учене (НФУ) и интерактивното преподаване за деца, младежи и възрастни. При съставянето му е използвана много информация от различни източници – изследвания, доклади и научни публикации, свързани с темата. В него комбинираме практическия опит с теоретичните концепции, като обединяваме много теми, голяма чат от които не са често засягани в сферата на НФУ и младежкия сектор. При разработването на наръчника сме се постарали да не повтаряме теми и информация, които са публикувани и достъпни в средите на неформалното учене и в младежката работа.

Този наръчник е разработен в резултат на сътрудничеството в младежката сфера на експерти от България и Румъния в рамките на проект “Неформално учене за заетост” – 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от Европейската програма Еразъм + по ключова дейност 2 с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси в България. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от неговите създатели и не може да се приема, като официално становище на програма Еразъм + или Европейската комисия.

Наръчникът е част от цялостен модел за интервенции в областта на развитие на компетенциите на младите хора, които да подпомогнат тяхната реализация на пазара на труда и социалното им включване и участие. Прилагането на Модела за интервенции (виж. Модел за интервенции към материалите по проекта)
разработен и тестван в рамките на проекта и довел до разработването на настоящия наръчник има потенциал реално да подпомогне подобряването на качеството и стандартите на младежката работа, а чрез това и за разрешаване на предизвикателствата пред младите хора. Процесът на качествена подготовка на младежки работници, които да предлагат адекватни обучителни услуги на младежите е ключа към връзката на образователната система с младежката работа. Комбинирането на потенциала на формалното образование и неформалното учене може да помогне за това да се развиват пълноценни млади хора, разкриващи пълния си потенциал и създаващи справедливо общество с мисъл за бъдещето.