Защо точно Неформално учене за заетост

Настоящия проект е пряко адресиран към една от основните цели на програмата Еразъм +, за осъществяване на ефективна връзка между неформалното учене (в сектора на младежката работа) и формалното образование – с цел подобряване на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда и борба с увеличаващите се нива на младежка безработица в Европа.

Проектът има за цел провеждане на социологически изследвания, разработване на методологии и наръчници, и обучение на специалисти, които ще доведат до провеждане на качествени обучителни дейности в младежката сфера, които да са в подкрепа на знанията развивани в училищата и университетите и допълват нуждите от развитие на практически компетенции от социални, междуличностни, комуникационни, организационни и др. умения, които не достигат за реализирането на младите хора на пазара на труда.

В настоящия момент мерките предприемани за борба с младежката безработица се базират основно на подобряване на професионалната квалификация или на осъществяване на стажантски програми и следдипломни квалификации. Всичко това е силно обвързано с тясната професионална специализация на младежите.

От друга страна работодателите и бизнеса са единодушни, че на младите хора постъпващи на работа не достигат умения в сферите непряко свързани с професионалната им подготовка – социални, комуникационни, екипни, организационни, междуличностни и др. компетенции.

Следвайки примера на развитие европейски държави (Финландия, Англия, Германия) ние смятаме, че съзнателното използване на обучителни дейности в младежкия сектор може силно да промени това състояние. В повечето европейски държави със силно развита младежка работа на неправителствения сектор се гласува доверие (и се предоставя административно финансиране) за провеждане на обучителни дейности и развитие на меки и бизнес умения. Доказано е, че участието на младите хора в проекти, доброволчески инициативи, акции, обмени и др. дейности подпомага тяхното личностно развитие. На това ниво младежката работа в България и Румъния предлага достатъчно възможности за самоусъвършенстване. Факт е обаче, че в тези случаи постигнатите обучителни резултати са единствено в ръцете на младите хора.

От друга страна като страни с тепърва развиващ се и усъвършенстващ се младежки сектор в България и Румъния младите хора нямат достатъчен достъп до качествени ОБУЧИТЕЛНИ дейности базирани на неформалното учене и провеждани от висококвалифицирани младежки работници и обучители. В тези дейности за разлика от гореописаните възможности за индивидуално усъвършенстване младежите се развиват целенасочено подпомагани в дългосрочен план от квалифицирани експерти следвайки специфично заложени обучителни цели.

Настоящата ситуация на пазара на труда в държавите участващи в проекта (а и в много други страни от централна и източна Европа) е следната:

1. Младежите излизат от формалното образование с диплома базирана на голямо количество специализирани теоретични познания и без практически умения.

2. Формалното образование не обръща внимание на развитието на социални, комуникационни, екипни, организационни, междуличностни умения (меки умения), които са от особена важност за реализиране в работна и бизнес среда.

3. Работодателите и бизнеса изтъкват важността на професионалните знания, но и подчертават важността на МЕКИТЕ умения за реализацията на младежите.

4. Формалното образование няма капацитет да предостави възможности на младежите за развитие на специфични практически умения, които да отговорят на нуждите на бизнеса и да повишат конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда.

От дългогодишния си опит в международната младежка работа, обучителната работа с младежи и преподаватели и от опита си като базова институция на СУ “Климент Охридски” смятаме, че в настоящия момент осъществяването на по-тесен контакт между младежката сфера и формалното образование ще доведат до видима промяна у младите хора. Чрез повишаване броя на квалифицираните младежки работници фокусирани върху развитието на младежите в специфични сфери подобряващи тяхната успеваемост ще се добави още един инструмент в борбата с младежката безработица.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

Подобряване на резултатите от младежката работа чрез повишаване капацитета на мл. работници за прилагане на педагогически методи насочени към развитие на практически умения у младежите в структуриран процес базиран на неформално учене. Увеличаване обема и повишаване на качеството на интерактивното преподаване и обучение (базирано на методите на неформалното учене) в младежката работа.

Резултатите, които си поставяме да постигнем са:

1. Дефиниране на ключови компетенции в които не достигат практически умения у младите хора, чрез провеждане на социологическо изследване сред работодатели и младежи.

2. Създаване на методологии и обучителни наръчници и материали за развитие на компетенции.

3. Обучени специалисти (обучители и мл.работници) в страните партньори.

4. Проведени дейности с младежи и проследени резултати след тях.