Методология на проекта – Модел за интервенции в младежката работа

Целта на този документ е да подпомогне разбирането, адаптацията и използването на модела “Неформално учене за заетост”. Моделът създава възможност за увеличаване на реализацията на пазара на труда и социалната ангажираност на младите хора чрез осигуряване на качество на младежката работа и неформалното обучение, предоставяни чрез целенасочена интервенция от организации, институции и отделните експерти. Тук са описани етапите на процеса, постигането на резултати и методите за подготовка, изпълнение и оценка на “Неформалното учене за заетост.”
Целта на авторите е този модел на работа да се мултиплицира сред университети, младежки организации, образователни организации, както и в обществената сфера и сред бизнеса.
Разработената методология е основата на целия проект. Тя е тествана чрез него и реализирана като траен резултат, готов за мултиплициране и приложение. Представлява пълен набор от програми, материали и насоки за прилагане на дейности по обучение от преподаватели, обучители и младежки работници, на младите хора в рамките на местната младежка работа. Подходът и методите се основават на съвременни стандарти и тенденции за обучение и стандартите за качество на младежката работа в Европа. Дейностите за обучение са насочени към разработване на практически умения, свързани с повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда. Те са базирани на проведеното първоначално проучване сред младите хора и работодателите. По време на изпълнението и тестването на методологията са прилагани различни стратегии и методи, които да проверяват и оценяват резултатите, както и да подпомагат допълнително му мултиплициране.

10469189_763079303722333_950770532684867215_n

Общата рамка на модела, разработен в рамките на проекта се основава на следните стъпки:

  1. Анализ на нуждите на младите хора и работодателите от практически умения, които не се развиват в системата на формалното образование или при професионалното обучение.
  2. Разработване на методологии и програми за обучение, базирани на неформалното обучение (НФУ), за да се осигурят съответните компетенции, идентифицирани и описани в настоящия модел на компетениции.
  3. Създаване на методологии и наръчници за НФУ, базирани на постиженията на модерната педагогика, които предлагат иновативни подходи към осигуряването на заетост, включително онлайн съдържание.
  4. Подготовка на експертни обучители, които да обучават и подкрепят младежките работници в пряката им работата с младите хора.
  5. Подготовка на младежки работници, които да предоставят програми за млади хора, интересуващи се от темата.
  6. Предоставяне на менторство и подкрепа на обучителите, младежките работници и младите хора на всяко ниво от подготовката на обучителните материали.
  7. Оценка на знанията, уменията и нагласите на входното и изходното ниво след завършване на курса, с цел измерване на резултатите и въздействието от обучителните дейности и младежката работа за развитие на специфични компетенции.

Пълният текст на методологията и моделът на интервенции може да бъде изтеглен от тук