Методология – Обучение на обучители

Методологията е част от разработения широкообхватен Модел за интервенции в сферата на развитие на компетенции сред младите хора, които ще повишат реализацията им на пазара на труда и социалната им ангажираност и участие.

В този модел основна роля играят Младежката работа и Неформалното учене. Концепцията за мерки се базира на задълбочено социологическо изследване и изводите от него, а самите мерки могат да се адаптират и прилагат на различни нива (местно – училище, общност, НПО; локално – община, град; регионално и национално ниво). Това позволява резултатите от проекта да се мултиплицират и използват като реален инструмент за интегриране на Младежката работа и НФУ на различни нива за справяне с проблемите на младите хора.

Пълният текст на методологията може да бъде изтеглен от тук

Настоящата методология е разработена като резултат от сътрудничество в младежката сфера от експерти от България и Румъния в рамките на проект „Неформално учене за заетост” – 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от европейската програма Еразъм + по ключова дейност 2.