Модел за интервенции в младежката работа

Основните стъпки на Модела за интервенции разработен в рамките на проекта изглежда по следния начин:

  • Изследване на нуждите на младите хора от практически компетентности, които не се развиват в структурата на формалното образование;
  • Разработване на обучителни програми базирани на неформално учене развиващи съответните компетентности;
  • Обучение на експерти Обучители, които да подготвят и подкрепят Младежките работници в директната им работа с младите хора;
  • Подготовка на Младежки работници, които да могат да предоставят обучителните програми на заинтересованите младежи;
  • Подкрепа на процесите на всяко едно ниво с методологии и наръчници, касаещи НФУ, съвременната педагогика и интерактивното преподаване;