Наръчник – Обучение на младежки работници

Използване на неформално учене и интерактивни методи в младежката работа

Наръчникът е част от цялостен модел за интервенции в областта на развитие на компетенциите на младите хора, които да подпомогнат тяхната реализация на пазара на труда и социалното им включване и участие.

Прилагането на Модела за интервенции (виж. Модел за интервенции към материалите по проекта) разработен и тестван в рамките на проекта и довел до разработването на настоящия наръчник има потенциал реално да подпомогне подобряването на качеството и стандартите на младежката работа, а чрез това и за разрешаване на предизвикателствата пред младите хора. Процесът на качествена подготовка на младежки работници, които да предлагат адекватни обучителни услуги на младежите е ключа към връзката на образователната система с младежката работа. Комбинирането на потенциала на формалното образование и неформалното учене може да помогне за това да се развиват пълноценни млади хора, разкриващи пълния си потенциал и създаващи справедливо общество с мисъл за бъдещето.

IMG_4991_small

Моделът за интервеници (виж Обща методология “НФУ за заетост”) представя изчерпателно натрупания опит на организациите и експертите, участвали в подготовката му и включва различни теории за учене. Процесът на обучение на обучители, младежки работници и младежи се основава на принципите на неформалното учене, но е обогатен и с други концепции от интерактивното преподаване и съвременната педагогика. Такива концепции, включени в процеса са – Множествената интелигентности, Социо-когнитивното учене, Обучението чрез преживяване, Стиловете на учене, Етапите на развитие, Аз-ефективността и др. Всички тези поддържащи концепции са включени в наръчника „Обучение на младежки работници- използване на неформалното учене и интерактивни методи в младежката работа“.

best2

В този Модел поставяме акцента върху работата с младежите и неформалното учене. Концепцията за предложени мерки се базира на резултатите от проведено подробно предварително проучване. Включените мерки могат да бъдат адаптирани и прилагани на различни нива (местно – училища, общности, НПО; регионално – община, град; национално – държави). Така се предоставя възможност резултатите от проекта да бъдат заимствани и ползвани като реален инструмент за интегриране на младежката дейност и неформалното учене на различни нива, с цел преодоляване на проблемите на младите хора.

Изтеглете целия наръчник от тук!

Този наръчник е разработен в резултат на сътрудничеството в младежката сфера на експерти от България и Румъния в рамките на проекта “Неформално учене за заетост” – 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от Европейската програма Еразъм + по ключова дейност 2.