Покана за Извънредно общо събрание на “НЧ Бъдеще сега 2006”

П  О  К  А  Н  А

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, с. Гудевица, област Смолян, на основание чл. 15 /ал.1/  от Закона на Народните читалища свиква извънредно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на  25 май 2024, от 9:00 часа в голямата зала на сградата на читалището в с. Гудевица при следния дневен ред:

  1. Гласуване на Дневен ред на събранието. 
  2. Освобождаване на Настоятелството на НЧ „Бъдеще сега“.
  3. Избор на състав на Настоятелство на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  4. Избор на Председател на настоятелството на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  5. Освобождаване на състава на Проверителна комисия на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  6. Избор на състав на Проверителна комисия на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  7. Промени в Устава на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  8. Изключване на неактивни членове на НЧ „Бъдеще сега 2006“.
  9. Прием на нови членове.
  10. Други. 

Поканата е сведена до знанието на всички читалищни членове. Повече информация можете да намерите на сайта на читалището gudevica.org. 

При липса на кворум, събранието се провежда един час по-късно /10.00ч/ на същия ден при същия дневен ред и на същото място.

С уважение, 

Теодор Василев

/Председател на читалищното настоятелство/