Покана за извънредно ОС на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, област Смолян свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17:00 часа на живо в голямата зала на читалището на бърчината в село Гудевица и чрез конферентен онлайн разговор в платформата ZOOM при следния дневен ред:

1. Избор на председател на събранието, протоколиращ и преброители.
2. Представяне на отчет за дейностите на НЧ “Бъдеще сега 2006” през 2020г. План и стратегия за развитие от настоятелството.
3. Представяне на предложения за членове на настоятелство, проверителна комисия и председател на НЧ “Бъдеще сега 2006”.
4. Избор и гласуване за настоятелство, проверителна комисия и председател на НЧ “Бъдеще сега 2006”.
5. Изключване на неактивни членове на читалището.
6. Приемане на нови членове на читалището.
7. Представяне на дейности и календара за 2020/2021 година.
8. Други.

Поради ограничения във връзка с епидемията от COVID-19, събранието се провежда на живо и онлайн, чрез конферентен разговор. Линк за вход към онлайн разговора в ZOOM всеки член ще получи на своя имейл адрес заедно с настоящата покана.
При липса на кворум събранието се провежда един час по късно /16.00/ на същия ден при същия дневен ред и на същото място.

Читалищно настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“:

1. Теодор Василев – председател на настоятелството
2. Лора Абаджиева – член
3. Божидар Ламбов – член

21.08.2020г.
Читалищно настоятелство
с. Гудевица