Покана за изграждане на електрическа инсталация в НЧ “Бъдеще сега 2006”

ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА

за

Подмяна и частично ново изграждане на ел. инсталация

на сграда в с. Гудевица, общ. Смолян” в рамките на проект „Зелена светлина за „Училище сред природата, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

ОПИСАНИЕ

 Извършване на ремонт на покрив на сграда в с. Гудевица, общ. Смолян” в рамките на проект „Зелена светлина за „Училище сред природата финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Сградата на читалище “Бъдеще сега 2006” е строена през 20-те и 30-те години на миналия век. Оттогава до придобиването й не е правен основен ремонт. Използва се през летните месеци, за провеждане на образователни инициативи, но не предлага условия за развитие на целогодишна дейност, тъй като с. Гудевица е на 1100м. надморска височина и зимите са тежки. Това, както и все по-активното и ползване, налага подмяната на ел. изнсталацията и привеждането и в законовите норми за експлоатация. Извършването на услугата по изграждане на ел.инсталация следва да включва следните дейности:

  • Закупуване и доставка на материали. (Сградата на читалището е разположена на хълм и е недостъпна с малки МПС, категория С. В офертите следва да бъде предвидено качването на материали и доставката им по полуразрушен път с високопроходим камион.)
  • Изграждане на електрическа инсталация и окабеляване в сградата – според приложени план и КСС и според условията на сключен Договор

Допълнителни изисквания при извършване на ремонтните и строителни дейности:

  • Спазване на местните строителни традиции;
  • Максимално запазване на съществуващите канали и пр. елементи на инсталацията.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Сградата на народно читалище „Бъдеше сега 2006” с. Гудевица, общ. Смолян

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

До 01.12.2014 г.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Кандидатът следва да е е реализирал оборот от извършване на строителни дейности , в това число и от изграждане на ел.инсталации през 2013 и 2014г.

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на предложена най-ниска цена в офертата. Изборът ще бъде направен до 10.09.2014г.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТА

15.09.2014 г, 17:00 ч.

Офертата следва да бъде представена и адресирана до Теодор Василев, 1404

ул. Кестенова гора 24, ап. 16, гр. София или да бъде изпратена сканирана и подписана по ел. поща на: teodor@nanera.net , с копие до doni@nanera.net.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

01.10.2014 г., 17:00 ч.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Народно читалище „Бъдеще сега 2006” (наричано по-нататък „Възложител“ е финансирано в рамките на Фонда за НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., като е одобрено за изпълнение проект „Зелена светлина за училище сред природата”, който се изпълнява в периода март 2014 – март 2016 г. (наричан по-нататък „Проекта“).

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) има за цел да намали икономическите и социални различия в рамките на Европейското икономическо пространство, както и да укрепи двустранните отношения между България и страните от ЕИП.

Програмата за подкрепа на НПО в България (Програмата) е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Средствата се предоставят от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България и са предназначени да бъдат използвани за подкрепа на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. Цялостна информация за основните цели и приоритети на Програмата е достъпна на уеб странциата на Програмата на адрес www.ngogrants.bg.

Народно читалище “Бъдеще сега 2006“ е официално регистрирана организация под N 3216 в регистъра на Министерството на културата с Булстат: 120600594. В читалището членуват 53 души.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОДОБРЕНИЕ НА ОФЕРТАТА:

  • Подписана и подпечатана, оригинал или сканирана Техническа оферта
  • Подписана и подпечатана, оригинал или сканирана Ценова оферта
  • При одобрение кандидатът представя актуално състояние на фирмата.

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: