Покана за Общо събрание на НЧ Бъдеще сега 2006

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, област Смолян , на основание чл.14 ал./1/т.8 и чл.15 ал./2/ от Закона на Народните читалища свиква Редовно общо събрание, което ще се проведе на 29.06.2020 г. от 15:00 часа чрез конферентен онлайн разговор в платформата ZOOM при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на настоятелството.
2. Отчетен доклад на проверителната комисия.
3. Финансов доклад за дейността на читалището за 2019 г.
4. Изключване на неактивни членове на читалището.
5. Приемане на нови членове на читалището.
6. Планиране на дейности и календар за 2020/2021 година.
7. Други.

Поради невъзможност събранието да се проведе на живо заради ограничения във връзка с епидемията от COVID-19, събранието ще се проведе онлайн, чрез конферентен разговор. Линк за вход към онлайн разговора в ZOOM всеки член ще получи на своя имейл адрес заедно с настоящата покана.
При липса на кворум събранието се провежда един час по късно /16.00/ на същия ден при същия дневен ред и същото място.

Читалищно настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“:

1. Теодор Василев – председател на настоятелството
2. Лора Абаджиева – член
3. Божидар Ламбов – член

20.05.2020г.
Читалищно настоятелство
с. Гудевица