Покана за Общо събрание на НЧ “Бъдеще сега 2006”

П  О  К  А  Н  А

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, с. Гудевица, област Смолян, на основание чл. 15 /ал.1/  от Закона на Народните читалища свиква извънредно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе 9 февруари 2024 година от 17:30 часа в гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 169, в залата на театър “Нокс” при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на Настоятелството на НЧ „Бъдеще сега 2006“ в рамките на поверения им мандат и през 2023 г.. 
  2. Отчетен финансов доклад на Настоятелството на НЧ „Бъдеще сега 2006“ за 2023 г. 
  3. Отчетен доклад за дейността на Проверителна комисия на НЧ „Бъдеще сега 2006“ през 2023 г.. 
  4. Освобождаване на председателя, членовете на Настоятелството и на Проверителна комисия на НЧ „Бъдеще сега 2006“
  5. Избор на състав на Настоятелство на НЧ „Бъдеще сега 2006“
  6. Избор на Председател на настоятелството на НЧ „Бъдеще сега 2006“
  7. Избор на състав на Проверителна комисия на НЧ „Бъдеще сега 2006“
  8. Прием на нови членове
  9. Други. 

Поканата е сведена до знанието на всички читалищни членове. Повече информация можете да намерите на сайта на читалището gudevica.org. 

При липса на кворум, събранието се провежда един час по-късно /18:30ч/ на същия ден при същия дневен ред и на същото място.