Публикувахме и финалното социологическо проучване на български език

“Неформално учене за заетост” е проект, който цели да създаде модел и методика за обучение на кадри и повишаване на качеството на младежката работа за успешна реализация на младежите в живота и на пазара на труда.

В рамките на проекта “Неформално учене за заетост” в България и Румъния се проведоха две паралелни проучвания сред младежи на възраст 16 – 25 години и представители на бизнеса.  Основната цел беше да се дефинират ключови компетенции, които трябва да бъдат развивани у младите хора (в допълнение към тяхното формално образование) с цел повишаване конкурентоспособността им на пазара на труда.

1. Социологическо изследване сред младите, което имаше за цел да изясни:
Кои са областите в които младите хора търсещи работа страдат от недостиг на практически компетенции, като се наблегне на изследване основно на меките умения и допълващите умения.

Пълният текст на проучването на български език можете да прегледате тук: Analysis Sociological Survey (Bulgarian)

Методологическа рамка

Период на провеждане:Май- Юли 2015
Обем:335 български граждани на възраст
между 16 – 25 години
Териториален обхват:София (столица), Пловдив (голям град),
Казанлък (малък град) и село
Метод на регистрация:Комбинация от методи: Полустандартизиарно интервю, провеждащо се лице в лице или онлайна и фокус група
Модел на подбор:Подбор на респонденти, на базата на квоти: пол, възраст, степен на образование (и професионално обучение ), вид учебно заведение, степен на заетост

 

2. Изследване сред бизнес организации и работодатели, което има за цел да изясни:
Кои са областите в които младите хора търсещи работа страдат от недостиг на практически компетенции.

Методологическа рамка

Период на провеждане:Юни – Юли 2015
Обем:83 представители на бизнеса
Териториален обхват:София (столица), Пловдив (голям град),
Казанлък (малък град) и село
Метод на регистрация:Комбинация от методи: Полустандартизирно интервю, провеждащо се лице в лице или онлайн
Модел на подбор:Бизнес организации от различни сектори и сфера на дейност