Резултати от социологическо изследване – Неформално учене за заетост

Вече можете да намерите на сайта ни публикувано социологическото изследване създадено и проведено по проекта “Неформално учене за заетост” по Дейност К2 – Ключови партньорства в сферата на младежта, по програма Еразъм +, с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси.

Целта на този доклад е да представи обобщените резултатите от проведените паралелни изследвания сред Младежи на възраст между 16 – 25 години и сред Бизнеса в двете страни. Както и и изводите от проведената групова дискусия с младежки работници във Варна.

Анализът на данните ще бъде използван за разработване на методология и обучителни наръчници насочени към развитие на практически умения у младежите в структуриран обучителен процес базиран на неформално учене. Тези материали ще доведат до провеждане на качествени обучителни дейности в младежката сфера, които да са в подкрепа на знанията развивани в училищата и университетите.

1. Изследване сред младите

Период на провеждане: Май- Юли 2015
Обем: 335 български граждани на възраст между 16 – 25 години.
Териториален обхват: София (столица), Пловдив (голям град),
Казанлък (малък град) и село.
Метод на регистрация: Комбинация от методи: Полустандартизиарно интервю, провеждащо се лице в лице или онлайн анкета.
Модел на подбор Подбор на респонденти, на базата на квоти: пол, възраст, степен на образование (и професионално обучение ), вид учебно заведение, степен на заетост.

2. Изследване сред бизнес организации и работодатели:

Период на провеждане: Юни – Юли 2015
Обем: 83 представители на бизнеса
Териториален обхват: София (столица), Пловдив (голям град), Казанлък (малък град) и село
Метод на регистрация: Онлайн анкета
Модел на подбор: Бизнес организации от различни сектори и сфера на дейност

3. Фокус група
С цел търсене допълнителна гледна точка и идеи при изграждане на методологията по обученията, се проведе и фокус група с младежки работници, ангажирани в различни програми и инициативи, които споделиха своя опит “как се работи с младите в България днес”. Тяхноте мнение и насоки ще помогнат при провеждането на бъдещите обучения по проекта.

Разгледайте цялото изследване