Създаване на живот заедно или как Диана Лийф описа промяната на света

Представяме Ви книгата “Да създадем живот заедно” или практически средства за развитие на екоселища и съзнателни общности на Диана Лийф, която беше издадена в рамките на проекта “Зелена светлина за училище сред природата”. В този уникален труд ще откриете най-вълнуващите стъпки от създаването на общност. Пожелаваме Ви успех!

Изтеглете книгата в pdf формат от този линк!

Книгата можете да поръчате на хартия и от нас на адрес: home@nanera.net

Тази книга се издава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Бъдеще сега 2006“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“
Проектът „Зелена светлина за училище сред природата“ се финансира в рамки-
те на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“