Фотоконкурс „Щрихи от Гудевица”

Фотоконкурс „Щрихи от Гудевица”

Читалище „Бъдеще сега” обявява фотоконкурс на тема „Щрихи от Гудевица”

Кой може да участва:

 • Всеки над 18г, който ни е гостувал, помагал, участвал, споделял в района на селото и из читалището и е имал възможността да „щракне” някой от безбройните, незабравими моменти, които споделяме там.

Как:

 • Изпратете до 5 снимки на мейл: konkurs@gudevica.org дo 15.06.2018, като посочите имената си, телефон и мейл за връзка, ако е различен.
 • Снимките ще бъдат качени в галерия на фейсбук тук. Ще бъдат оценявани от жури, както и чрез „харесване” под снимките.
 • Снимките трябва да са авторски. Допуска се обработка на контраст и цветове и прекадриране.
 • Победителите ще бъдат обявени на 18.06.2018.

 

Награди:

 • Материални, родопски
 • Отличените снимки ще бъдат отпечатани и показани в рамките на организирана в Смолян изложба през юли.
 • Подбрани от журите снимки ще бъдат отпечатани и разпространени като картички с поетично послание

ФотоконкурсътПретворяване. Развитие на творчески общностни пространства в с. Гудевица е част от инициативата ни „Претворяване”, подкрепена от Пловдив 2019, Европейска столица на културата.

Подробните условия за участие в конкурса можете да видите тук:

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на Конкурса. Правилата на Конкурса са общодостъпни и са публикувани в интернет на сайта на „Бъдеще сега” www.gudevica.org и на фейсбук страницата на събитието: https://www.facebook.com/events/129716717891664/
 2. В Конкурса могат да участват всички лица над 18 години, с изключение на представители на журито на Конкурса..
 3. Всички лица, желаещи да участват в Конкурса, следва да изпратят своите снимки на doni@gudevica.org в периода 15.05.2018 г. – 15.06.2018 г. Резултатите и победителите в конкурса ще бъдат обявени на 18.06.2018 на посочените по-доре адреси във интернет и фейсбук.
 4. Всички представени за участие в Конкурса фотографии трябва да бъдат авторски произведения, съобразени със следните изисквания:
  – снимките следва да са направени в района на Гудевица и/или да отразяват дейността на „Бъдеще сега” в селото;
  – допустимо е участие с фотографии, заснети с дълга експозиция;
  – допустимо е засилване на контраста на цветовете и изрязване на части от фотографиите. – фотографиите трябва да са в дигитален формат. Допускат се и сканирани изображения от негативи, диапозитиви или фотографски отпечатъци;
  – фотографии, изпратени на хартиен носител, няма да се приемат за участие в Конкурса. 5.
 5. Всеки участник може да се включи в Конкурса с не повече от 5 фотографии.

АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. 6. С участието си в Конкурса всеки участник потвърждава, декларира и гарантира, че:
  – предоставените за участие фотографии са авторско произведение;
  – представените фотографии са създадени единствено от автора – участник в Конкурса, а не в съавторство;
  – предоставянето на фотографиите не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и да е права, права на собственост, претенции или права на участие в Конкурса във връзка с тези фотографии;
  – фотографиите не съдържат неприлично, провокативно, открито сексуално ориентирано или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
 2. 7. В случай че фотографиите съдържат обекти или елементи, които не са собственост на участника и/или които са обект на правата на трети страни, и/или в случай че на фотографиите се появяват лица, чието лично съгласие за публикуване или съгласието на родителя/настойника, ако се касае за непълнолетни лица, трябва да бъде получено, участникът се задължава сам да осигури получаването на всички разрешения и съгласия, необходими за публикуване и използване на фотографиите, както и при необходимост да представи пред Организаторите писменото разрешение и съгласие на същите лица.
 3. 8. Организаторът на Конкурса не придобива никакви права върху публикуваните от участниците фотографии и няма право да използва същите по какъвто и да е друг начин, освен по начина и в сроковете, изрично упоменати в член 10 по-долу.
 4. 9. Организаторът на Конкурса има правото безвъзмездно да използва фотографиите за:
  – многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж на хартия и/или в електронен формат за целите на Организаторите, с цел само и единствено популяризиране и рекламиране на Конкурса като част от проект „Претворяване. Развитие на общностни пространства в с. Гудевица”, подкрепен от Пловдив 2019, Европейска столица на културата и/или обявяване на призьорите в Конкурса;
  – възпроизвеждане в тираж до 2 (две) копия от всяка фотография за организиране и провеждане на фотоизложба след приключването на Конкурса. В изложбата ще бъде включена селекция от фотографии по усмотрение на Организаторите.
 5. 10. При всяко разрешено съгласно разпоредбите на предходния член ползване на фотографиите от Организатора, последният се задължава надлежно да посочва (изписва) името на автора на съответната/ите фотография/и.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЗЬОРИТЕ И ПОБЕДИТЕЛЯ

 1. 11. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяка фотография се оценява от Комисия от експерти на Организатора („Жури”) на базата на следните критерии: творчество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка, и фотографско качество, с тежест на оценяване от 50% в крайната оценка. В случай на получен равен резултат при оценяването на две или повече фотографии, подреждането на същите се извършва еднолично от Председателя на журито. Решенията на Журито са окончателни и обвързващи.
 2. 12. Непосредствено след като Журито определи крайното класиране в Конкурса, победителят в Конкурса и заелите места в призовата десетка участници ще бъдат известени чрез писмо на предоставените от същите електронни адреси. Имената на победителя и на призьорите ще бъдат публикувани в интернет на 06.2018.
 3. 13. Освен призьорите, определени от Журито, в Конкурса чрез гласуване на аудиторията във фейсбук галерията на конкурса. „Победител на публиката” е фотографията, която до 24.00 ч. на 15.06.2018 г., е събрала най-много гласове, подадени чрез натискане на бутон „Харесвам” под всяка фотография. За една фотография може да се гласува еднократно. При доказан опит за манипулация на вота в полза на конкретна фотография на конкретен участник, Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да дисквалифицира същия.

НАГРАДИ

 1. 14. Участниците в Конкурса, определени според оценките на Журито и заели първите 5 (пет) места и „Победителят на публиката”, получават поощрителни материални награди.
 2. Спечелилите фотографии и допълнително подбрани фотографии по усмотрение на Журито ще бъдат отпечатани и представени на изложба в гр. Смолян.
 3. 16. До 5 дни след журирането победителите и призьорите в Конкурса ще бъдат уведомени от Организатора чрез писмо по електронната поща до предоставените от тях електронни адреси относно начина, мястото и времето за получаване на наградите.

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. 17. Регистрирайки се за участие в Конкурса, всеки участник се задължава да посочи валиден свой имейл адрес и телефон за контакт като необходимо условие за участие и получаване на награда и дава съгласието си да бъде информиран на този имейл и на този телефон, в случай че бъде определен за победител в Конкурса и/или за „Победител на публиката” или заеме някое от призовите места в крайното класиране в Конкурса.
 2. 18. Личните данни, получени от Организатора при регистрацията на участниците в Конкурса, ще бъдат третирани като конфиденциална информация и съхранявани и използвани от Организатора или упълномощени от него лица съгласно Закона за защита на личните данни. Правата на участниците в Конкурса са гарантирани от Закона за защита на личните данни по отношение на правото на достъп до данните, правото за намеса в данните и правото на възражение и отказ от обработване на данните и ще бъдат използвани единсвено и само във връзка с настоящия Конкурс.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 1. 19. С участието си в Конкурса участниците:
  – се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност Организаторите и техните партньори, свързани лица и представители във връзка с каквито и да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в Конкурса и/или други дейности, свързани с Конкурса, включително пътуване, и приемането и използването, злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно настоящите правила;
  – декларират, че Организаторите не отговарят и не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти и/или забавяне при функционирането или предаването от участника на фотографските материали, както и в случай на повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран достъп до снимките, предоставени за участие в Конкурса, или изменение на данните за регистрация, представени за участие;
  – се съгласяват, че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България и всички спорове, породени от този Конкурс или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като компетентната юрисдикция;
  – се съгласяват, че представените за участие материали ще се дисквалифицират, ако Организаторите по своя преценка установят, че една или повече от една от фотографиите не е/ не са оригинал, и/или че предоставените материали не подлежат на участие, че са непълни, повредени, несъобразени с изискванията, променени, подправени, в случай че тяхното снимане е съпроводено от нарушения или в случай че са придобити посредством измама или кражба;
  – се съгласяват, че настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградените в Конкурса и че решенията на Журито са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Конкурса;
  9. се съгласяват, че неприлагането от страна на Организаторите на техните права на който и да е етап от Конкурса не съставлява отказ от тези права.

Ако Организаторите отменят или прекратят Конкурса, същите нямат никакви права върху представените фотографски материали.