Покана за извънредно отчетно-изборно ОС на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Във връзка с провеждането на извънредно отчетно изборно събрание на Народно читалище “Бъдеще сега 2006” ви уведомяваме, че е насрочено ново събрание за дата 21.11.2020г. Целият текст на поканата можете да видите по-долу:

  1. П О К А Н А

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Бъдеще сега 2006“, област Смолян , на основание чл.14 ал./1/т.8 и чл.15 ал./2/ от Закона на Народните читалища свиква Отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 21.11.2020г. от 14:00 часа в Голямата зала на читалището в с. Гудевица при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад за дейността настоятелството през 2020г.
 2. Освобождаване на Проверителна комисия.
 3. Освобождаване на читалищното Настоятелство и неговият председател.
 4. Избор на нов състав на читалищно Настоятелство.
 5. Избор на Председател на НЧ “Бъдеще сега 2006”.
 6. Избор на Проверителна комисия.
 7. Изключване на неактивни членове на читалището.
 8. Приемане на нови членове на читалището.
 9. Планиране на дейности в условия на пандемия и календар за 2021 година.
 10. Други.