Строим и играем в Родопите

„Строим и играем в Родопите” е доброволчески проект с няколко направления на работа, провеждан в село Гудевица, община Смолян. В него ще участват 5 младежи от 5 програмни страни: Англия, Испания, Италия, Латвия и Турция.
Основните дейности ще са създаване на зеленчукова градина по методите на биологичното земеделие; реконструкция на една от стаите в училището, чрез използване на природни материали; подпомагане на МИКЦ Смолян. Срокът на доброволческата служба по реконструкцията на училището е 4 месеца, по дейността в зеленчуковата градина – 6 месеца, а по дейността, свързана с подпомагане на МИКЦ Смолян – 12 месеца.
Зеленчуковата биоградина цели да въведе и популяризира сред местното население щадящи природата методи на земеделска обработка, без използването на химически препарати и торове. В нея ще се провеждат неформални образователни занимания, чрез игра, с деца от местното училище. Ще продължат дейностите по възстановяването на сградата на старото училище в село Гудевица, която ще се използва за международен младежки образователен център. При реконструкцията ѝ ще се използват методи за строителство с природни материали. Дейността по подпомагането на МИКЦ Смолян е свързана с координиране на дейности и провеждане на събития за младежите от региона.

Целите на проекта са да осигури среда за младите хора участващи в него да развият своите социални и ежедневни умения, да повишат мотивацията и самочувствието си и да придобият знания и умения в области, които биха им помогнали за бъдеща лична реализация.
Проектът е пряко насочен към месната общност в района на с. Арда и с. Гудевица, както и към въвличането на организации и административни структури от региона в изпълнението му. Резултатите от „строим и играем в Родопите” са за младите хора участващи в него. Целта в дългосрочен план е да се насърчи у младежите активно европейско гражданство, солидарност и толерантност включвайки ги в изграждането на бъдещето на Европейския съюз. Чрез методите на неформалното образование и междукултурния диалог, насърчаваме приобщаването на всички млади хора въвлечени в проекта, независимо от образователното или социално ниво и принадлежност към дадена култура защото Програма “Младежта в действие” е за всички!

Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата „Младежта в действие“ по следния начин:
ЦЕЛИ на програмата Младежта в действие:
– развива солидарността и насърчава толерантността сред младите хора, в частност социалното сближаване в Европейския съюз;
– насърчава взаимното разбирателство между младите хора в различни страни;
– насърчава европейското сътрудничество в младежката сфера.
Във връзка с посочените цели на програмата Младежта в действие, проектът ще спомогне за развитие на младите хора участващи в него, като даде възможност за контакт с младежи от други държави и култури, както и за създаване на контакти с младежи в страната домакин (България). Дейностите и методите включени в него са насочени към повишаване на самочувствието и мотивацията на участниците за бъдеща реализация в личен план. Засилването на разбирателството и толерантността ще бъдат подпомогнати, чрез внимателен подбор на дейностите и въвличане в изпълнението им на младежи от местната общност. Поради участието на няколко организации работещи в младежката сфера,като изпращащи организации и богатия опит на НЧ Бъдеще сега в международното сътрудничество проектът ще има силен ефект за повишаване на качеството на взаимната работа и партньорство между въвлечените организации.