Discover, Dream and DO 2 – Обучителен курс за младежки работници

Курсът на обучение се проведе между 5-ти и 12 май 2015. Участници бяха 22 младежки работници от Румъния, Кипър, Полша, Чехия и България. Екип от 4 обучители и 1 координатор имаше отговорността да създаде среда за обучение и мотивация на участниците за бъдещо развитие. Процесът на обучение започна с предварителна фаза на подготовка, когато участниците получиха набор от информационни бюлетини с теоретично съдържание и провокиращи размисъл въпроси. По време на обучението бяха дискутирани въпроси, свързани с безработицата сред младите хора, демонстрираха се различни мотивационни инструменти и методи и се разработиха различни стратегии за интервенция. Като практическо приложение на наученото участниците имаха възможност да разработят и приложат четири работни модула с 30 местни младежи по темата за мотивацията, младежката заетост и неформалното учене. Като материален резултат от обучението създадохме “Empowerment guide 2” – Наръчник с колекция от теоретична информация и описание на практически инструменти и разработените модули, свързани с темата. Наръчникът е достъпен за свободно изтегляне в раздел “Обучителни материали” и в SALTO Toolbox. След обучението участниците продължават своя обучителен процес с подкрепата от екипа обучители с период на наставничество и он-лайн подкрепа.