Посланици на природата

Рафи - банер“Посланици на природата” е проект, които разнообрази извънкласните и извънучилищни форми на образование, чрез нови методи на работа в Екоклубове и Лятни екоакадеми през 2008 и 2009 г., когато за първи път стартираха форми на работа за разнообразяване на училищния и извънучилищен живот на децата. В проекта за малко повече от една година се включиха над 460 ученици, 12 учители от партньорските училища и 17 инструктори на читалището. Три от създадените през 2008 г. екоклубовe продължават да работят и днес. Успешната реализация на проекта стои в основата и на проекта “Успех”, който стартира през 2012 г. За информация как да развивате извънкласните форми на работата в училище се обърнете към нашите педагогически консултанти.

Повече за проекта:
„Посланици на природата” Проект на: Народно читалище „Бъдеще сега 2006”, Номер на проекта: BG051PO001/07/4.2 -01-113

Цел на проекта: Ангажиране на повече деца, учители, родители и млади хора в екологични дейности. Разнообразяване,обогатяване и развитие на извънкласните и извънучилищни дейности, достъп до нови форми на еко образование. Развитие у децата и подрастващите на екологично гражданско отношение към проблемите на околната среда и замърсяването. Формиране на умения за отговорно екологично поведение. Развитие на способностите за изграждане на информирано мнение по важни за страната и ЕС екологични въпроси. Финансиран от: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Република България, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Партньори по проекта: ОУ “Юрий Гагарин” гр.Смолян, 2 ОУ “Проф. Доктор Асен Златаров” гр. Смолян, ОУ “Св св. Кирил и Методий” с.Смилян, 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ – гр. София, 138 СОУ „проф. Васил Златарски“ – гр. София и Фондация “Българска Фондация Биоразнообразие”.

Резултатите от проекта:

  • Създадохме сайта zelen.bg с възможности за качване на видео, аудио и текстови материал за целите на проекта и за провеждане на конкурса “Как да променим възрастните и ги направим по-екологични”.
  • Изготвихме програма за организиране, провеждане и работа на Еко-клубове през учебната година;
  • Организирахме и създадохме Екоклубовете в училищата партньори и работихме в тях по изготвена програма, като стартирахме работа в пет клуба в област Смолян и град София и завършихме проекта с общо девет клуба с 250 деца участници в тях;
  • Изработихме и обогатихме методиката за организиране и работа в клубовете и Еко-академиите, съобразена със световния опит в тази посока – създадената методика за работа по програмата на базата на учене чрез преживяване даваща много добри резултати;
  • Създадохме пространство в интернет за клубовете и тяхната работа. Предоставихме възможност, чрез форума децата да споделят идеи и резултатите от работата си с техни връстници от цяла България.
  • Организирахме различни дейности сред природата с децата от клубовете, включително дейности на открито и естетизиране на вътрешната и външна училищна среда;
  • Организирахме и проведохме общо пет Лятни еко-академии с повече от 100 деца. Учители и инструктори от НЧ „Бъдеще сега 2006“ – през лятото на 2008 бяха организирани две академии с повече от 30 деца в Родопите, които бяха изключително добре оценени от децата, наблюдателите и самите родители, някои от които взеха активно участие в тях – през 2009 г. проведохме още три академии с 50 деца.
  • Проведохме конкурса: “Как да проемним възрастните и ги направим по-екологични?”, в който се включиха 120 ученици.
  • Организирахме втория Празник на природата с учениците от клубовете в София и Родопите.
  • Обогатихме наръчника за работа на инструктурите и модулите за екологично обучение, чрез преживяване.