Различни, но еднакви или…имало едно време

Проектът се състои от демонстрационни сесии за преподаване на между културно разбирателство и права на детето – ”Различни, но еднакви или имало едно време…”

Креативни приказни модули за деца, преподаващи правата на човека и между културно разбирателство.

През 2012 г. НЧ Бъдеще сега реализира проекта “Имало едно време…човешки права” свързан с използването на приказки и други форми на изкуство за преподаване на правата на детето. Проекта беше финансиран от европейската програма „Младежта в действие”. В него участваха представители от 6 държави – България, Испания, Египет, Йордания, Полша и Португалия В резултат бяха разработени интерактивни сесии базирани на приказки и истории за работа с деца по темата Права на детето. Проектът стимулира между културния диалог, разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност и повишаване на видимостта на културното богатство на малцинствени общности в Средиземноморието.

Като логично продължение на международните проекти се появи идеята на Бъдеще сега: ”Различни, но еднакви или имало едно време…” – между културно обучение за човешки права през разказването на приказки и истории. Като продължение на проекта в България ФРГИ предостави финансиране за превод на материалите на български език и оформянето на наръчник за интерактивно преподаване и използване на изкуство като обучителен инструмент при преподаване на правата на детето и между културен диалог. Материалите са насочени да образоват децата в региони със смесено етническо население и да ги подготвят за по-добро сътрудничество и разбирателство в мултикултурна среда.

История на идеята: Обучителен проект “Имало едно време… човешки права” (Can Ya Makan … Human Rights)

Буквално “Can Ya Makan* … Human Rights” означава “Имало едно време… човешки права”. По този начин думите на арабски и английски език показват разнообразието на езиците на страните, участващи в проекта. (Can Ya Makan* – арабски – Имало едно време.) Този дългосрочен проект има за цел да насърчава образованието за човешки права чрез използването и адаптирането на разкази (приказки, митове, басни и др.), като неразделна част от наследството на Евро-средиземноморския регион. Проекта се фокусира в създаване на практически инструменти за социално-възпитателната работа с деца и младежи, свързани с образование в областта на правата на човека и правата на детето. В резултат на процеса на обучение и практическо приложение в края на 2012 г. екипа от обучители и участници в проекта представи разработени модули за деца. Модулите са насочени към преподаване на правата на детето и между културно разбирателство и са базирани на разказване на истории, театър, илюстрация и други видове изкуство. Проектът се проведе в три етапа. Първия и последния бяха обучителни курсове (съответно в Кома-руга, Испания и Аман, Йордания). Между двата тренинга участниците имаха задача да приложат на практика това, което са научили в Испания. А в Йордания се направи оценка на ефективността, споделяне на опит и доразвиване на методологиите на база проведените реални сесии.