Проект „С лице към успеха”

Проект „Face to success”

Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот

Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия.

Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход. Основните подходи са развитие на умения за самостоятелно учене, социални умения и отношения към развитието на компетенции. Като основен инструмент за обучение в проекта се използват доброволчески дейности на национално и международно ниво. В проекта ще се проведат много дейности в държавите участнички, както и 6 международни срещи, на които ще се срещнат обучаеми и обучители от различните държави.

Кратко описание партньорството

Нашите организации работят за интеграцията на ромите, емигранти в нашите страни чрез използване на доброволния труд като инструмент. Ние търсим отговорите на два основни въпроса тези от решаващо значение да се помогне за постигане на успешен живот на ромите и емигрантите:

  1. Как можем да използваме доброволен труд за да доведе безработни роми или емигранти към пазара на труда, както и за насърчаване на тяхната социална интеграция?
  2. Запазването на собствената им култура подпомага или пречи на интеграцията на емигрантите и ромите в цяла Европа. Ние искаме да гарантираме възможността за нашите обучаеми – ромите и емигрантите безработни доброволци – да се запознаят с успешни примери и да ги споделят.

Доброволчеството предоставя възможност за безработни и възрастни да придобият компетентности и личностно развитие, необходими за влизане на пазара на труда, и ние искаме да обменим опит с този подход между партньорите, за да разгърнем пълния си потенциал. Освен чрез сравняване на нивото на запазване на оригиналната култура на обучаемите ще имат по-ясна представа за тяхната идентичност.

За да се насърчи взаимното разбирателство нашия специфичен метод е да се използват традиционни фолклорни песни като комуникационен канал сред нашите най-вече не са изучаващите английски език говорител.

Ние ще се реализираме 72 на мобилности в рамките на сътрудничеството на шест страни. Обучителните дневници и автобиографиите на обучаемите ще осигури публичност и измеримост на компетентността развитие от нашите обучаеми. Обучаемите ще адаптират своите знания чрез различни местни доброволчески дейности.

Европейско измерение на проекта

Много от въпросите, засегнати от този проект имат истински европейски характер – безработица, емигранти и на интеграцията на ромите, социално изключване, доброволчество. Ограничаване на проекта с една-единствена страна би било непродуктивно, тъй като тези проблеми могат да бъдат преодолени по-лесно на международно ниво. Общата европейския пазар на труда предлага нови възможности за безработни възрастни. Проблемите на мултикултурни общества и миграцията срещу застаряването на Европа може да бъде решен единствено чрез международно сътрудничество.

Участието в международни семинари ще бъде голямо вдъхновение и мотивация за учащите, които имат много малко възможности да пътуват в чужбина. Ние ще преобразува вдъхновението и мотивацията, създадена по време на международни семинари в дейности на местно ниво, като продължаващо развитие на уменията и компетенциите на възрастни обучаеми.

Влияние върху обучаемите

Участващите Обучаеми ще имат възможност да участват активно в процеса на взаимно обучение и за повишаване на информираността им за техните възможности като отделните учащи.

Чрез доброволческата дейност на местно ниво, те ще придобият и развият нови умения в областта на почти всички ключови компетенции за учене през целия живот.

С участието в международни срещи, те ще придобият практически знания за доброволчеството на местно ниво, а по-късно ще се прилагат усвоените от тях умения, вдъхновение и мотивация в своите местни общности. Като резултат от преминаването на това обучение и придобиването на нови умения и компетенции, всички участващи възрастни обучаеми ще създадат Обучителен дневник (портфолио) и Europass CV (автобиография) на майчин език и на английски, които могат да им помогнат на пазара на труда. Развиване на способността на самооценка е също много важно въздействие. Преподавателите и наставници ще ги подкрепят.

Към сайта на проекта – http://face2success.info/