Стъпка след стъпка за учителите на бъдещето сега

Разгледайте детайлната информация за подбор на училители по проекта!

Научете повече на тел: 0877656887
или ни пишете на: home@nanera.net до 9 декември 2012 г.

С професионалното съдействие на:
ФОНДАЦИЯ „Професор д-р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ и професор д-р ЕВЕЛИНА ГАТЕВА”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Бъдеще сега 2006” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.